Aquatlantis.su

Подарки и поздравление
5 843 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бурятские пожелания на юбилей

Благопожелания уреэлнууд на бурятском языке

Как организовать дистанционное обучение во время карантина?

Помогает проект «Инфоурок»

Бүмбэрсэг энэ дэлхэй дээрэ

Олон бэшэбди — буря a дууд,

Түрэл хэлэеэ мартангуй

Ажа h уухадамнай болохол h эн даа…

Түби дэлхэй дүүрэн

Таража яба h ан буря a дууд

Гэртээ бусаха гээшэ гүт?

Таламнай дуудан хүлеэнэл…

Эртэ урданайнгаа байдалые

Түрэл орон нютагтаа

Ту h а хургэжэ шадаха гүбди,

Бэе бэеэ гамнажа,

Ойлголсохогүбди, буря a дууд?

Байгалаа сахижа шадаха гүбди?

Байдалаа амгалан болгохо гүбди?

Үри хүүгэдтээ — юу орхихобибди?

Иимэ асуудалнууд толгойдотной

Ерэнэ гү, буряадууд?

Монгол угсаатан — угаа мартанхай…

Ю y гээ h анажа яба h ан

Үхөөд бодо h он намайе

Саг муу болоо гэжэ

Намда бү хэлэгты !

Энэн h ээ үлүүе үзөөбди ,

Харин түрэл хэлэеэ

Эжы абанарнай алдаагүй

Ямаршье хатуу сагта .

Тиимэ h ээ мүнөөнэй сагта

Тоонто нютагаа , түрэл хэлэеэ

Ойлгоно гүт тэрэниие ,

Шүүдэрэй ду h алдал,

Аадарай h олонгодол.

Худагай у h андал.

Хэнэ h ээш гоёхон,

Омог дорюун угтаял!

Y ндэр на h атанаа х Y ндэлжэ

Уулзажа сагаалжа ябая!

Ургажа яба h ан аша, зээнэртээ

h аншаг сагаан х Y гшэдтээ

Залуу х Y дэр ажалшадтаа

Зол жаргалые Y реэнэб!

Алдар сэнхир хадагаа барижа,

A лтан дэлхэйдээ сэржэмээ ургэе!

Y бгэн буурал аба эжыгээ хундэлжэ,

Y глоонэй элшэ нараар золгое!

Уг гарбалаа у h анда хаянгуй,

Y гэеэ h алхинда хиидхуулэнгуй,

Y реэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа,

Y еын уедэ мунхэжэ жаргая!

Сагаан h араар! Сагаалганаар!

Мүнгөөр са h ан будараад

Мүнхэ сагай эрьесые

Шэнээр эрьюулхэ хаhадаа

Шэнын нэгээр бусахань.

Yглөөнэй шаргал нараар

Yлгэн дэлхэйн шарай

Шэнээр задарха хаhадаа

Шэнын нэгээр эрьехэнь.

hаруул hайхан мүшэдэй

hулаар эмниhэн галхан

Шэнээр бадарха хаhадаа

Шэнын нэгээр хүрэхэнь.

Шэнэ жэлээр, хундэтэ минии уншагшад!

Гал улаан h армагшан жэлнай хун бухэндэтнай h айхан жаргал , амгалан байдал , омог амжалтануудые , сэбэр арюун инаг дуранай дээжые бэлэглэхэнь болтогой !

Сарюун h айхан сэдьхэлтнай хорон угэдэ бу оруужа ,

Сэгээн сэбэр h анаантнай адаг мууда бу абтуужа ,

Урагшатай талаантай эрмэлзэлтнай хохир тоо h ондо бу дарагдуужа,

Залгажа яба h ан ажал хэрэгтнай омог заяагаа бу алдуужа!

2016 ондоо ум амгалан ажа h уухамнай болтогой!

Гаража байһан Шэнэ жэлдэ

Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг лэ,

Хото, хүдөө нютаг бүхэндэ

Хонин төөлэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!

Гараһан жэлнэй гэр бүхэндэ

Зол жаргалай гэрэлээр сасарһай.

Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,

Дэлгэр тэнюун сэлмэг байха болтогой!

Наһан дээрээ наһа нэмэжэ байхадаа,

Айл аймагтаа, арад зондоо

Ута наһа, удаан жаргал үреэел!

Жэл бүри жэгдэ амгалан,

Он бүри омог дорюун

Сагаалжа, һайндэрлэжэ байял даа!

Бурхандаа бадаруул h ан зулатнай

На h ыетнай нэмэжэ байг,

Бурхандаа ута h ан санзайтнай

Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,

Бурхандаа таби h ан далгатнай

Баян хэшэгтнай байг,

Бурхандаа үргэ h эн сайтнай

Һана h ан хэрэгыетнай бүтээжэ байг!

Выберите книгу со скидкой:

Немецкий язык. Краткий курс грамматики

350 руб. 360.00 руб.

Немецкий язык для начинающих. Сам себе репетитор + LECTA

350 руб. 518.00 руб.

Немецкий язык за 3 месяца. Быстрый восстановитель знаний

350 руб. 222.00 руб.

Немецкий язык. Полная грамматика

350 руб. 369.00 руб.

Немецкий язык! Большой понятный самоучитель

350 руб. 259.00 руб.

Немецкий язык без репетитора. Самоучитель немецкого языка

350 руб. 146.00 руб.

ЕГЭ-2020. Немецкий язык. Экзаменационные варианты

350 руб. 179.00 руб.

Немецкий язык. Лучший самоучитель

350 руб. 393.00 руб.

Немецкий язык для школьников

350 руб. 409.00 руб.

Немецкий язык. Новый самоучитель

350 руб. 276.00 руб.

Немецкий язык: время грамматики. Пособие для эффективного изучения и тренировки грамматики для младших школьников. 3-е издание

350 руб. 342.00 руб.

БОЛЕЕ 58 000 КНИГ И ШИРОКИЙ ВЫБОР КАНЦТОВАРОВ! ИНФОЛАВКА

Инфолавка — книжный магазин для педагогов и родителей от проекта «Инфоурок»

Добавляйте авторские материалы и получите призы от Инфоурок

Еженедельный призовой фонд 100 000 Р

 • Дашинимаева Гэрэлма Зоригтуевна
 • Написать
 • 49306
 • 08.02.2017

Номер материала: ДБ-178042

 • 08.02.2017
 • 578
 • 08.02.2017
 • 670
 • 08.02.2017
 • 1405
 • 08.02.2017
 • 472
 • 08.02.2017
 • 244
 • 08.02.2017
 • 356
 • 08.02.2017
 • 589

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Читать еще:  Сувениры на юбилей мужчине

День Рождения по-бурятски

ПРОБЕЛЛЛЛЛЛЛ ГДЕ ПРОБЕЛЛ.

Ээээ!! Табах бааар да.

Эй, хорош заклинаниями кидаться

Сахалар кэм улуустаьа сылдьаллар.

а еще есть 60Г.
Долго я над этикеткой зависал

а говорят 60Г не существует.

он есть, но на развес 🙁 почем . для народа?

Да ты прост не прошел проверку. В Якутии слишком все сурово и надо сразу отсекать знакомства своих детей от лохов. Надо было машинку не дарить, а сказать, что подаришь как торт съешь (типа заведено так, еда днем, подарок вечером). Если б дверь закрывать стали, так ногу подставил, чтоб не захлопнули дверь. И зефирки не брать все сразу. Так ты показал, что голодный. А надо втереться в доверие и показать, что ты сыт и еды не надо тебе. Они расслабятся, а ты потом сразу к холодильнику и давай сжирать оленину, да бруснику

Ага. Так до революции и пенсионных отчислений почётным пикабушникам докатимся:)

Вот вышел хорошо попиздивший поработавший пикабушник на пенсию после 45 лет стажа, получил ачивку от админа «45″, а от ПФП ежемесячные начисления плюсиков до конца его жизни пикабушной. Но не более 75% от среднемесячного количества плюсиков заработанных в среднем за последние два года, и с учетом коэффициентов за баны и надбавок/штрафов за мемоводство, боянизм и кармодрочество. И с учетом непрерывности стажа — не зарабатывал пол года плюсы — всё, пизда, твои накопления из ПФП уходят @аdmin 90% и 10% делятся между @moderatоr ами 🙂

а потом возраст пенсионнера пикабушного поднимут до 70 лет и все. пиши пропало

Вы так говорите, словно это что-то плохое

чтож вы теряете букву Н. держите! Не теряйте!

Но когда у всех до колен охота же в чем то выделиться

так вот от чего коленки вытягиваются

Что, так вот в чем причина моего 49,5?

Тем свободнее можно писать неугодные обществу комменты не боясь лиги зла.

Ну, рейтинг нужен чтоб можно было спокойно высказать свое мнение. Чем больше запас — тем спокойнее можно озвучивать отличное от мнения большинства мнение)

Гипотетически да) Больше рейтинг-дороже стоит продать аакаунт. Да, это нарушает правила, но факт есть факт

Это как с местом в очередь за айфоном: продать-то можно, но кто это в здравом уме купит?

5 рублей на дороге не валяются

Да, и мне расскажите, аж интересно стало.

Моя сила — в комментиках! 🙂

Хз. Ну. скажем давай 15к. Зависит от подписчиков тоже

Огласите расценки, пжлста

продать это конечно хорошо, но скажите, нахера его покупать?

Для вбросов в политику, для рекламы.

да, логично, не учел что есть еще и подписчики

а есть прайс по количеству подписчиков или рейтингу?

Как я понимаю берут обычно либо много , дешево и с малым кол-вом активности, либо по договоренности

Как можно поздравить с Сагаалганом в 2020 году?

Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре – отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы – начале весны. В 2020 году дата его празднования приходится на 23 февраля.

Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество обрядов.

Так, за два дня до Саггаалгана, на 29-й день по лунному календарю в монастырях устраивают ритуальный костер «Дугжууба», в котором сгорают все враги веры. За 3 дня до праздника совершается молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-защитникам Учения.

Во время обряда гутор каждый дом очищают от негатива, который накопился за год. В храмах идут торжественные службы – хуралы, после которых настоятели поздравляют верующих.

На нашем сайте представлены поздравления с Сагаалганом на бурятском языке и на русском языке, которые будет приятно получить вашим родным и друзьям, коллегам по работе и партерам по бизнесу.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Традиционно с этим праздником поздравляют, используя выражения «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Более современный вариант – «Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ (хүргэе)» – (Поздравляю) с Сагаалганом!

У бурят существует традиция произносить по случаю праздников благопожелания, которые передаются из поколения в поколение. Одним из важных обрядов является ритуал поздравления с праздником Белого месяца «Золгохо» или «Золголго».

Читать еще:  Переделка песни пусть бегут неуклюже на юбилей

Таким образом люди проявляют уважение к близким людям и желают им благополучного нового года. Поздравлять родственников принято по старшинству и степени родства, причем младшие чествуют старших.

Устоявшиеся выражения для поздравления с праздником Сагаалган:

САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ХYРГЭЕ.

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния будут как родник.

Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет подобно источнику!

***
Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

***
Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

Согласно традиции, первый день праздника нужно провести в кругу близких. В это время также принято ходить в гости и отправлять друг другу поздравления с Сагаалганом на бурятском языке.

***
Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!
***
Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Поздравления с Сагаалганом на русском языке

Поздравить с Сагаалганом по-русски можно зачитав представленные на этой странице стихи вслух на празднике, отправить по электронной почте или разместить на своей странице в социальной сети.

***
Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

Поздравления с Сагаалганом на русском языке могут прозвучать на официальных и неофициальных мероприятиях, которые проводятся в эти дни на предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят собой стенгазеты, которые выпускают к празднику.

***
Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

Поздравления с Сагаалганом на бурятском с переводом

Не забудьте в эти праздничные дни уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления с праздником Сагаалган по-бурятски с переводом на русский язык помогут вам выразить теплые чувства по отношению к близким людям.

***
Гаража ерэпэн энэ шэнэ жэлдэ
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг лэ,
Хото город, худоо нютаг буридэ
Хонин тоолэй , сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!
Хун бухэн- хугшэн залуу илгаагуй
Хунгэн солбон энхэ элуур ябаг лэ!

Читать еще:  У мужа юбилей

Пусть сбудется все, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства.
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит,
Пусть будут у вас дети и внуки,
Пусть не смолкает веселый смех!
Да будет так.

***
Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

***
Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!

К празднику Сагаалган выйдет сборник бурятских благопожеланий

Фото предоставлено типографией «НоваПринт»

В сборнике собраны уреэлы на все случаи жизни

Типография «НоваПринт» готовит для жителей Бурятии прекрасный подарок в канун Белого месяца. Совсем скоро выйдет в свет сборник «500 бурятских благопожеланий» / «500 үреэлнүүд, юрөөлнүүд». Рассказать подробнее об издании мы попросили у составителей.

–У бурят к каждому знаменательному событию есть цветистые, мудрые благопожелания-уреэлы, – рассказывает руководитель издательского отдела типографии «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова.– Их можно услышать на разных торжествах. И хотя эта традиция произносить уреэлы очень давняя, она по-прежнему популярна, а в последние годы – особенно. Буряты верят в магическую силу благопожеланий и любят их еще за то, что в них звучат главные моральные, нравственные ценности народа: представления о чести и достоинстве, наставления чтить свой род, беречь очаг, семью.

Наш сборник будет уникальным: в нем собрано 500 благопожеланий, как восточных, включая шэнэхэнских, так и западных и южных бурят.

Составители сборника Даши-Доржо Болотов и Октябрина Дамдинжапова работали над ним более полугода. Изучали все ранее выходившие издания, общались со знатоками и собирателями материалов по устной бурятской словесности,искали даже в социальных сетях.

– Я собирал благопожелания восточных бурят, – рассказывает Даши-Доржо Болотов, известный тележурналист. – Мне они близки, потому что я сам хори-бурят, родом из Агинского округа, с детства увлекаюсь бурятской культурой, литературой.

Окончил бурятский факультет БГУ, веду на телеканале «Ариг Ус» авторскую передачу «Мүнгэн сэргэ». Источники были самые разные – это сборники благопожеланий собирателей С. Бабуева, Ц-Х. Жамьяновой, Ц-Х. Дарибазаровой, Л.Загдаевой, С. Ринчинова, Г.-Д. Дамбаева и других, также знакомые, социальные сети, да я их и сам собираю.

Второй составитель, выпускница Бурятского лицея-интерната №1, руководитель издательского отдела «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова собирала благопожелания южных и западных бурят.

– В сборнике мы даем их на исконном диалекте, чтобы носителям языка было легче читать и запоминать. Фольклор южных бурят для меня родной, потому что мои корни из Джидинского района, я из племени сартул.

Здесь мне большую помощь оказала известный фольклорист, собиратель произведений устного народного творчества, поэт Галина Жигмытовна Раднаева (Санджэ-Сурэн).Она предоставила мне свой богатейший фольклорный материал, – рассказывает О.Дамдинжапова.

– Что касается благопожеланий западных бурят, то они мне тоже близки. Во время учебы в Иркутском университете, я жила в одном общежитии со студентами бурятского факультета, в основном они были из Иркутской области. Дружила с ними, ездила на свадьбы в Усть-Ордынский округ, а позже, уже работая журналистом, бывала там в командировках. Мне вообще нравятся благопожелания иркутских бурят –остроумные, веселые, на злобу дня. Поэтому, когда взялась за работу, подняла все свои связи там.

Поделились с собранным материалом выпускники ИГУ Н. Цыденова, радиожурналист в Усть-Орде, Т. Маркова, учительница бурятского языка и литературы в Улее Осинского района, помогла с поиском В. Петрова, директор центральной библиотеки им. А. Вампилова в поселке Кутулик Аларского района. В качестве источников также были использованы сборники благопожеланий Р.Шанаровой, М.Гергенова, Н. Шобогоровой, М. Шабаевой и других.

На все случаи жизни

Все собранные благопожелания издатели разделили на несколько групп: ко дню рождения ребенка, к поступлению в школу, институт, призыву в армию и т.д. В сборнике большое количество обрядовых свадебных благопожеланий: на сватовство, расстилание постели, передачу приданого и угощения невесты, напутствия жениху и невесте. Но, пожалуй, самое большое количество красивых иизящных пожеланий собрано по случаю празднования Сагаалгана и различных юбилеев: от 40 до 80-летних. Отдельную группу составляют современные шуточные тосты западных бурят. Издание великолепно иллюстрировано. Автор иллюстраций известный дизайнер, художник Т. Мердыгеев.

Сборник «500 бурятских благопожеланий» / 500 үреэлнүүд, юрөөлнүүд” можно будет купить в издательстве “НоваПринт”, в книжных магазинах города к Сагаалгану. Тел. 8 (3012) 212-220, 21-25-52, 21-86-74.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты 220 Вольт
Adblock
detector